Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

8964 b16a 500
Reposted fromshar17666 shar17666 viamarcinmarcin marcinmarcin
1924 8646 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viamarcinmarcin marcinmarcin
5914 13a0

too deep not to reblog

Chociaż jest nieprzyjemne, poczucie winy świadczy o dojrzałości emocjonalnej.
— Marcin Florkowski, dr psychologii
6805 ade1 500
Reposted fromkerosine kerosine viamarcinmarcin marcinmarcin
4402 00f5 500
Reposted fromborderme borderme viamarcinmarcin marcinmarcin
0622 a925
9091 d216
Reposted fromLittleJack LittleJack viamarcinmarcin marcinmarcin
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viagemmy gemmy
8631 0b33 500

someghostsarewomen:

David Lynch

Reposted fromLittleJack LittleJack viagemmy gemmy
czemu nie mogłem poświęcić dość uwagi (…), Boże święty, Boże miłosierny, dlaczego nie można niczemu poświęcić uwagi, świat jest sto milionów razy za obfity i co ja pocznę z moją nieuwagą
— Kosmos, Witold Gombrowicz
Reposted fromink ink viagemmy gemmy
0737 4760 500

lt-rik:

A soldier of East german grenztruppen lights a cigarette at the fall of Berlin wall, 1989-1990.

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viagemmy gemmy
8607 ab39

fuckyeahjessicalange:

Jessica Lange photographed by Antonio Lopez, 1975.

Reposted fromLittleJack LittleJack viagemmy gemmy
6579 3946
Reposted fromheroine0 heroine0 viagemmy gemmy
5902 bce2 500
Reposted fromidiod idiod viagemmy gemmy
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
0334 dbc6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagemmy gemmy
9656 8860 500
Reposted fromkrzysk krzysk viagemmy gemmy
4052 67b5 500

davidcorvine:

William S. Burroughs. Photo collage on glass.

Reposted fromAmericanlover Americanlover viagemmy gemmy
Zdarza się niekiedy ,że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi, zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od momentu w którym ich ujrzeliśmy, zanim jeszcze padnie jakiekolwiek słowo.
— zbrodnia i kara
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl